Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 26 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2018 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
2. Περί εγκρίσεως του Ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου
Άργους – Μυκηνών και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους - Μυκηνών» -
εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας.
5. Επί της υπ’ αριθ. 192/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους –
Μυκηνών, με την οποία εγκρίνεται η Α ́ και Β ́ τριμηνιαία έκθεση απολογισμού έτους 2018,
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 - εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
6. Επί του από 16-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και
ελεγχόμενης στάθμευσης ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Σ.
Παναγιωτόπουλος.
7. Επί του από16-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίου περιπτέρου ως
αχρεωστήτως βεβαιωθέντος» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
8. Επί αιτήσεως του κ. Γαρέφου Νικολάου σχετικά με συμψηφισμό μισθωμάτων περιπτέρου
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
9. Περί επεκτάσεως δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
10. Επί του από 18-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής
Παραλαβής Υπηρεσιών» - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
11. Επί του από 10-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση τελών άρδευσης Δ.Ε. Αλέας»
- εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
12. Περί εγκρίσεως προμήθειας αναμνηστικών για φιλοξενούμενους και προσκεκλημένους του
Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
13. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθών σε δημοτικό υπάλληλο του Δήμου - εισηγητής ο κ.
Γ. Αθανασόπουλος.
14. Περί χορηγήσεως προκαταβολής μισθών σε δημοτική υπάλληλο του Δήμου - εισηγητής ο κ.
Γ. Αθανασόπουλος.
Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
15. Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών 2017» - εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Επιστρώσεις με κυβόλιθους στην παραλία Ν. Κίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Αλέας
2014» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
λιθοδομών στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
19. Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση Κόμβων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
20. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας για την κατασκευή
του έργου: «Διευθέτηση και ανάπλαση παραρεμάτιας ζώνης χειμάρρου Ξοβριού στο Τ.Δ.
Κιβερίου του Δήμου Λέρνας Αργολίδας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:
21. Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων σχολικού έτους 2017 - 2018 από τους Παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Άργους - Μυκηνών, κατόπιν αιτήσεων γονέων – εισηγήτρια η κ. Μ.
Κουργιαλά.
22. Περί τροποποιήσεως της αριθμ.129/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους - Μυκηνών»,
κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 93147/07-06-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Τμήματος Δ/κού - Οικονομικού Ν. Αργολίδας –
εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
Τρέχοντα Θέματα:
23. Περί δωρεάν παραχώρησης του ξενώνα Αχλαδοκάμπου με τον εν γένει εξοπλισμό του
στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Άργους - Μυκηνών με την επωνυμία «Κοινωφελής
Επιχείρηση του Δήμου Άργους - Μυκηνών (ΚΕΔΑΜ)» και με τον διακριτικό τίτλο «Παιδεία
και Πολιτισμός» - εισηγητής ο κ. Π. Διολίτσης.
24. Περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
μεταξύ του Δήμου Άργους - Μυκηνών και του Δήμου Νεμέας, για την υλοποίηση της
Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ» - εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
25. Επί του από 11-7-2018 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Θερινά εκπαιδευτικά
προγράμματα στο Ωδείο» - εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
26. Επί του από 12-7-2018 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Αύξηση ωρών εργασίας
της Ουρανίας Κουτρούλη» - εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
27. Επί αιτήσεως της ERDELYI TIMEA του JANOS για χορήγηση - ανανέωση αδείας
εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ.
Χ. Λυκίδης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!

Οδηγίες προστασίας - Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου

Οδηγίες προστασίας - Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο

Οδηγίες προστασίας από σεισμό
 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
e-etima
e-dialogos-banner
argos-tourism
ethelontismos-banner
online-tipop
online-aitisi

Επιδοτήσεις EΣΠΑ

espa
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.