Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμισι έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας,

όπως:
α)των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β)των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ)των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ)των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε)των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ)των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ)των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η)άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ)εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι)δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25)έως πενήντα (50) μέλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω εξετέθησαν,  αφού έλαβε υπόψη του, τις ανωτέρω προτάσεις, το άρθρο 76 του N. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση, με μία ΑΠΟΧΗ της κ. Ν. Μπαβελή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συγκροτεί την επιτροπή διαβούλευσης ως κάτωθι:

1. Πρόεδρος: Δημήτριος Καμπόσος - Δήμαρχος
2. Ηλίας Αντωνάκος
3. Παναγιώτης Μπαντανάς
4. Χάρης Μαυράκης
5. Γεώργιος Μέγγος
6. Δημήτριος Μητσόπουλος
7. Γεώργιος Δήμας
8. Παναγιώτης Οικονόμου
9. Άκης Παπαγεωργίου
10. Ιωάννης Ανδρής
11. Δημήτριος Τότσικας
12. Γεώργιος Δέδες
13. Χρήστος Αγγελόπουλος
14. Νικόλαος Δελής
15. Γεώργιος Τσιλιμπής
16. Ελένη Σαρρή
17. Χρήστος Τσίμπος
18. Πέτρος Κωτσόπουλος
19. Παναγιώτης Μπέσκας
20. Βασίλειος Ηλιόπουλος
21. Γεώργιος Κλείδωνας
22. Νικόλαος Μουσούρος
23. Γεώργιος Μυλωνάς
24. Παναγιώτης Αγγελόπουλος
25. Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
26. Τρύφωνας Σελλής
27. Σοφία Δημάκη
28. Σπυρίδων Δαμούλος
29. Γεώργιος Δανόπουλος
30. Σπυρίδωνας Τσετσέκος
31. Δημήτριος Καρυάμης