ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Περί υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Λέρνας και αγωγού  μεταφορά λυμάτων» στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ.»

Στο Άργος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 30 Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (Δημόσια) το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών με αριθμό 8015/24-3-2011 και επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο με αποδεικτικό.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί επί συνόλου (41) Μελών παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (41) ήτοι:
Παρόντος και του Δημάρχου Άργους – Μυκηνών κ. Δημητρίου Καμπόσου.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Άργους – Μυκηνών κ. Αντώνιος Κλησιάρης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών κ. Ιωάννης Μαλτέζος εισηγούμενος το υπ’ αριθ. 25 θέμα της ημερησίας διατάξεως έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Κρίγγο ο οποίος το εισηγήθηκε ως εξής:

«Από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δημοσιεύθηκε στις 31-12-2010 η πρόσκληση με κωδικό πρόσκλησης 2.11 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» η οποία έχει ως ειδικό στόχο την επεξεργασία λυμάτων και ιδιαίτερα τα έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης παραθαλάσσιων οικισμών.

Στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης προτείνεται η λήψη απόφασης για :

  1. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΛΕΡΝΑΣ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»  του ΥΠΕΚΑ  και στη με αρ. πρωτ. Οικ. 184849/Π88/31.12.2010 Κωδικός Πρόσκλησης 2.11 Ανοικτή Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»  του ΥΠΕΚΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Θεματικές προτεραιότητες : Διαχείριση και Διανομή Νερού (πόσιμο νερό), Επεξεργασία νερού (λύματα)

Κατηγορίες πράξεων : Δράσεις ποιότητας νερών , Αναβάθμιση – Επέκταση και Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

2. Επειδή όλες οι μελέτες και αδειοδοτήσεις του έργου έχουν σαν τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΝΑΣ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», και πλέον ο Δήμος Λέρνας δεν υφίσταται όπου αναφερόταν Δήμος Λέρνας τώρα είναι η Δημοτική Ενότητα Λέρνας .
3. Εξουσιοδότηση
του  Δημάρχου  Άργους - Μυκηνών για την υπογραφή όλων των σχετικών και απαιτουμένων εγγράφων.

Αναφερόμενοι στο ιστορικό του έργου μπορούμε να πούμε τα εξής:

Η αναγκαιότητα, σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου υπήρχε πάντοτε ορατή. Εκτός από την επιβάρυνση της θάλασσας και τη βιολογική ρύπανση που δημιουργεί η κατάληξη των λυμάτων σε αυτή, στη τοπική κοινότητα Μύλων υπάρχουν και οι πηγές της Λέρνης, της Αμυμώνης και του Ποντίνου όπου υδρεύεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του νομού Αργολίδος.

Το σημερινό σύστημα της αποχέτευσης των οικισμών Μύλων, Κιβερίου, Σκαφιδακίου, με την, κατά κύριο λόγο, ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών αποβλήτων σε σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους, περισσότερο, στις παλαιές κατοικίες, σε συνδυασμό με την ταχεία τουριστική ανάπτυξη και οικιστική επέκταση, κυρίως  των παραλιακών οικισμών Μύλων και Κιβερίου, αποτελεί μεγάλη απειλή για τον υπόγειο υδροφορέα, τον Αργολικό κόλπο αλλά κατά συνέπεια και την ποιότητα των πηγών της Λέρνης.

Η σκοπιμότητα λοιπόν του έργου είναι αυταπόδεικτη και η αναγκαιότητα υλοποίησης του επιτακτική και έχει εκφραστεί σε πολλά δημοτικά συμβούλια πρώην δήμων, του πρώην Ν.Σ., της ΤΕΔΚ κ.λπ.

Με την 102/2007 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   του τέως  Δήμου Λέρνας αποφασίσθηκε  η  αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου «Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης Δήμου Λέρνας  και αγωγού μεταφοράς λυμάτων» και σύνδεση με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Άργους –Ναυπλίου.

Εξασφαλίστηκε   η συναίνεση των Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΓΟΥΣ και ΝΑΥΠΛΙΟΥ για τη σύνδεση του προτεινόμενου δικτύου αποχέτευσης του Δήμου με την ήδη λειτουργούσα μονάδα βιολογικού καθαρισμού, καθώς και η θετική εισήγηση των τέως Δημοτικών Συμβουλίων Άργους, Ναυπλίου, Ν. Κίου, Κουτσοποδίου, Μιδέας, Μυκηναίων και η έγγραφη συναίνεση του Νομάρχη Αργολίδας και στο παρελθόν επίσης αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αργολίδας.

Οι μελέτες οι οποίες ανατέθηκαν και  εκπονήθηκαν  από τον  τ. Δήμο Λέρνας είναι :

Υψομετρικές αποτυπώσεις  -Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης που περιλαμβάνει : Υδραυλικό αντικείμενο, Ηλεκτρομηχανολογικό αντικείμενο  για τα εσωτερικά δίκτυα, τα αντλιοστάσια και τους αγωγούς μεταφοράς, Περιβαλλοντική  μελέτη και Γεωλογική μελέτη των θέσεων των αντλιοστασίων.

Με βάση την εθνική νομοθεσία εκπονήθηκε η απαιτούμενη περιβαλλοντική μελέτη του έργου , η οποία αλληλοεξαρτάται με τους περιβαλλοντικούς όρους της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου-Ν. Κίου.

Επειδή όμως οι περιβαλλοντικοί όροι της Ε.Ε.Λ.  Άργους – Ναυπλίου-Ν. Κίου  είχαν λήξει από το έτος 2007 (χωρίς να έχουν γίνει έως τότε οι ενέργειες που έπρεπε)  δεν μπορούσε να εκδοθούν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Αργους αποφασίστηκε η εκπόνηση της νέας περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Ε.Ε.Λ. Άργους – Ναυπλίου-Ν. Κίου  .

Στις 11.02.2011 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Οικ. 196252 Κοινή Υπουργική Απόφαση των:

Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,          Υπουργείου Ανάπτυξης & τροφίμων, Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με την οποία ανανεώθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι της Ε.Ε.Λ. Άργους – Ναυπλίου-Ν. Κίου .

Με το υπ’ αρ. πρ. 5710/ 9-3-2011 ζητήσαμε την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης της ΜΟΔ Α.Ε. (Ομάδα Υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων ) για να ολοκληρώσουμε την μελέτη και αυτή ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Επίσης με αποφάσεις των Δ.Σ. του Δήμου Λέρνας και του δήμου Άργους εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης των δύο δήμων για την εκτέλεση του έργου καθώς ο Δήμος Άργους  είχε την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια και την υποδομή υλοποίησης ενός τέτοιου έργου, το οποίο προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με το με  αρ. πρωτ. 33042/14.10.2010 έγγραφό του  το τμήμα  της ΤΥΔΚ της  Δ/νσης  Τ.Α. και Διοίκησης Ν. Αργολίδας  εστάλη η με αρ. 224/2010 επικαιροποιημένη τεχνική μελέτη της ΤΥΔΚ  εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης Δήμου Λέρνας  και αγωγού μεταφοράς λυμάτων»,προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.094.996,37€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 8.726.845,54 € με Φ.Π.Α (23%)  την οποία αποδέχθηκε το Δ.Σ. του τότε Δήμου Λέρνας με τη με αρ.125/2010 απόφασή του.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει και εισηγούμαι το Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου Άργους- Μυκηνών να  αποφασίσει  περί :

  1. Υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΡΝΑΣ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»  του ΥΠΕΚΑ  και στη με αρ. πρωτ. Οικ. 184849/Π88/31.12.2010 Κωδικός Πρόσκλησης 2.11 Ανοικτή Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»  του ΥΠΕΚΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Θεματικές προτεραιότητες : Διαχείριση και Διανομή Νερού (πόσιμο νερό), Επεξεργασία νερού(λύματα)

Κατηγορίες πράξεων : Δράσεις ποιότητας νερών , Αναβάθμιση – Επέκταση και Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

2. Επειδή όλες οι μελέτες και αδειοδοτήσεις του έργου έχουν σαν τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΝΑΣ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», και πλέον ο Δήμος Λέρνας δεν υφίσταται όπου αναφερόταν Δήμος Λέρνας τώρα είναι η Δημοτική Ενότητα Λέρνας .

2.  Εξουσιοδότησης του  Δημάρχου  Άργους - Μυκηνών για την υπογραφή όλων των σχετικών και απαιτουμένων εγγράφων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το εισηγητή του θέματος Αντιδήμαρχο κ. Δ. Κρίγγο και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου :  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΡΝΑΣ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

στο Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»  του ΥΠΕΚΑ  και στη με αρ. πρωτ. Οικ. 184849/Π88/31.12.2010 Κωδικός Πρόσκλησης 2.11 Ανοικτή Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη»  του ΥΠΕΚΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

Θεματικές προτεραιότητες : Διαχείριση και Διανομή Νερού (πόσιμο νερό), Επεξεργασία νερού(λύματα)

Κατηγορίες πράξεων : Δράσεις ποιότητας νερών , Αναβάθμιση – Επέκταση και Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

2. Επειδή όλες οι μελέτες και αδειοδοτήσεις του έργου έχουν σαν τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΝΑΣ  ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», και πλέον ο Δήμος Λέρνας δεν υφίσταται όπου αναφερόταν Δήμος Λέρνας τώρα είναι η Δημοτική Ενότητα Λέρνας .

3.  Την Εξουσιοδότηση του  Δημάρχου  Άργους - Μυκηνών για την υπογραφή όλων των σχετικών και απαιτουμένων εγγράφων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 140/2011.

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ

2020

bannerDOA

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Αναζήτηση

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.