Στο Άργος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 30 Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (Δημόσια) το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών με αριθμό 8015/24-3-2011 και επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο με αποδεικτικό.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί επί συνόλου (41) Μελών παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (41)
Παρόντος και του Δημάρχου Άργους – Μυκηνών κ. Δημητρίου Καμπόσου.

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Άργους – Μυκηνών κ. Αντώνιος Κλησιάρης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών κ. Ιωάννης Μαλτέζος εισηγούμενος το υπ’ αριθ. 46 θέμα της ημερησίας διατάξεως λέγει ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.Δ. 51/2006 όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 116/20-8-2008 (ΦΕΚ 179/28-8-2008 τεύχος Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 94 εδάφιο 31 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 75 παρ. 2 εδάφιο 32 του Κ.Δ.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3852/2010, αρμόδιες για τη θεώρηση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών είναι πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου, αντί για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ήταν μέχρι την 31-12-2010. Από το Μάρτιο του 2010 κατόπιν προσκλήσεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδος έγινε πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους όπως προσέλθουν στις υπηρεσίες της για την ανά τριετία θεώρηση των επαγγελματικών αδειών. Αντί όμως για όσους δεν προσήλθαν και δεν θεώρησαν την επαγγελματική άδεια, δηλ. με υπαιτιότητα του αδειούχου, να εκδώσει εντός δέκα εργασίμων ημερών από την εκπνοή της καθορισμένης προθεσμίας με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού συμβουλίου, η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έδωσε παράταση της ως άνω προθεσμίας κακώς και παρανόμως κατά την γνώμη μας μέχρι τον Ιούνιο του 2010 στη συνέχεια έδωσε νέα παράταση μέχρι το τον Οκτώβριο του 2010 και εν τέλει τελευταία παράταση μέχρι την 27-12-2010.

Επειδή η νόμιμη διαδικασία με τον τρόπο αυτό έχει εκτροχιαστεί πρέπει να θέσουμε το σύστημα των τριετών ανανεώσεων σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τα εξής:

1. Να καθοριστεί ως τόπος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών από τους αδειούχους το Γραφείο Προσόδων του Δήμου Άργους εντός προθεσμίας 15 ημερών, έως την 15-4-2011.

2. Για την θεώρηση οι πωλητές κάτοχοι επαγγελματικών αδειών θα υποβάλλουν εντός της ως άνω προθεσμίας τις παρακάτω βεβαιώσεις

α)βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. «Περί μη οφειλής φόρου επιτηδεύματος».

β)βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα «Περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών».

γ)Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Άργους – Μυκηνών.

Η απόφαση που θα ληφθεί να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Άργους – Μυκηνών, να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των Επαγγελματιών Πωλητών.

Σε περίπτωση μη θεώρησης της επαγγελματικής αδείας με υπαιτιότητα του αδειούχου, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας η άδεια ανακαλείται προσωρινά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν κατά την διάρκεια της προσωρινής ανάκλησης του ενός μηνός ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις η άδεια θεωρείται και τίθεται εκ νέου σε ισχύ χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Εάν παρέλθει και η προθεσμία της προσωρινής ανάκλησης χωρίς ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις   η άδεια του χορηγείται για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης των έξι μηνών από την εκπνοή της καθορισμένης αρχικής προθεσμίας θεώρησης. Η άδεια ανακαλείται οριστικά με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν επιτρέπεται η θεώρησή της μετά την πάροδο έξι μηνών από την εκπνοή της καθορισμένης προθεσμίας.

Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών  να προβεί στην έκδοση κάθε σχετικής διοικητικής πράξης.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, τα ανωτέρω, με ένα ΛΕΥΚΟ της Δημοτικής Συμβούλου κ. Ν. Μπαβελή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Να καθοριστεί ως τόπος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών από τους αδειούχους το Γραφείο Προσόδων του Δήμου Άργους εντός προθεσμίας 15 ημερών, έως την 15-4-2011.

2. Για την θεώρηση οι πωλητές κάτοχοι επαγγελματικών αδειών θα υποβάλλουν εντός της ως άνω προθεσμίας τις παρακάτω βεβαιώσεις

α)βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. «Περί μη οφειλής φόρου επιτηδεύματος».

β)βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα «Περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών».

γ)Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Άργους – Μυκηνών.

Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Άργους – Μυκηνών, να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και να κοινοποιηθεί με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των Επαγγελματιών Πωλητών.

Σε περίπτωση μη θεώρησης της επαγγελματικής αδείας με υπαιτιότητα του αδειούχου, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας η άδεια ανακαλείται προσωρινά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν κατά την διάρκεια της προσωρινής ανάκλησης του ενός μηνός ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις η άδεια θεωρείται και τίθεται εκ νέου σε ισχύ χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Εάν παρέλθει και η προθεσμία της προσωρινής ανάκλησης χωρίς ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις   η άδεια του χορηγείται για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της συμπλήρωσης των έξι μηνών από την εκπνοή της καθορισμένης αρχικής προθεσμίας θεώρησης. Η άδεια ανακαλείται οριστικά με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν επιτρέπεται η θεώρησή της μετά την πάροδο έξι μηνών από την εκπνοή της καθορισμένης προθεσμίας.

3. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών  να προβεί στην έκδοση κάθε σχετικής διοικητικής πράξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 161/2011.