Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών κ. Ιωάννης Μαλτέζος εισηγούμενος το υπ’ αριθ. 1 θέμα της ημερησίας διατάξεως λέγει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ζ του Ν. 3852/2010 και αφού έλαβε υπόψη της σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με την υπ’ αριθ. 45/2011 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να διαμορφωθεί ο Δημοτικός Φόρος, ανά τετραγωνικό μέτρο, για στεγασμένους χώρους για τον Δήμο Άργους – Μυκηνών, ως εξής:

ΑΡΓΟΣ  από 0,30 € σε 0,30 €

ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ από 0,00 € σε 0,10 €

ΜΥΛΟΙ από 0,00 € σε 0,10 €

ΚΙΒΕΡΙ από 0,00 € σε 0,10 €

ΑΝΔΡΙΤΣΑ από 0,00 € σε 0,10 €

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ από 0,05 € σε 0,10 €

Ν. ΚΙΟΣ από 0,00 € σε 0,10 €

ΜΥΚΗΝΕΣ από 0,05 € σε 0,10 €

ΛΥΡΚΕΙΑ από 0,07 € σε 0,10 €

ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ  από 0,07 € σε 0,10 €

ΑΛΕΑ από 0,04 € σε 0,10 €

Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος λαβών το λόγο προτείνει την μείωση κατά 50% του Δημοτικού Φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ., για τις εξής Κοινωνικές Ομάδες: 1)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, 2)ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, 3)ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, 4)ΤΥΦΛΟΥΣ 5)ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ και 5)ΑΠΟΡΟΥΣ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Αναγνώστου προτείνει να μην γίνει καμία αύξηση και όσον αφορά για την μείωση για τις κοινωνικές ομάδες που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος συμφωνεί.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ. Κωτσοβός λέγει ότι ανεξάρτητα από την ανάγκη του Δήμου για είσπραξη χρημάτων, λόγω της οικονομικής συγκυρίας να μη γίνει καμία αύξηση. Όσον αφορά για την μείωση για τις κοινωνικές ομάδες που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος συμφωνεί και τους όρους να τους καθορίσει η υπηρεσία με μια διαπαραταξιακή επιτροπή.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ν. Μπαβελή προτείνει να μην γίνει καμία αύξηση φόρων και να καταργηθούν στους ανέργους και στις κοινωνικές ομάδες που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, παρακαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω εξετέθησαν, και μετά από ευρεία διαλογική συζήτηση, μειοψηφούντος όλων των συμβούλων της αντιπολίτευσης (η κ. Ν. Μπαβελή αρνήθηκε να ψηφίσει), οι οποίοι συμφωνούν για την μείωση κατά 50% για τις ανωτέρω κοινωνικές ομάδες,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Καθορίζει το Δημοτικό Φόρο από 1-1-2011 και εφ’ εξής, ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, για στεγασμένους χώρους για τον Δήμο Άργους – Μυκηνών ως κάτωθι:

ΑΡΓΟΣ  από 0,30 € σε 0,30 €

ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ από 0,00 € σε 0,10 €

ΜΥΛΟΙ από 0,00 € σε 0,10 €

ΚΙΒΕΡΙ από 0,00 € σε 0,10 €

ΑΝΔΡΙΤΣΑ από 0,00 € σε 0,10 €

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ από 0,05 € σε 0,10 €

Ν. ΚΙΟΣ από 0,00 € σε 0,10 €

ΜΥΚΗΝΕΣ από 0,05 € σε 0,10 €

ΛΥΡΚΕΙΑ από 0,07 € σε 0,10 €

ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ  από 0,07 € σε 0,10 €

ΑΛΕΑ από 0,04 € σε 0,10 €

Β)Ορίζει συντελεστή του Δημοτικού Φόρου για τους μη στεγασμένους χώρους στο μισό του συντελεστή που ορίσθηκε στην 1η παράγραφο της απόφασης αυτής.

Γ)Την μείωση κατά 50% του Δημοτικού Φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ., στους: 1)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, 2)ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, 3)ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, 4)ΤΥΦΛΟΥΣ 5)ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ και 5)ΑΠΟΡΟΥΣ.

Οι ανωτέρω θα προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 373/2008 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους και επιπροσθέτως αυτών θα προσκομίζουν και αντίγραφο εντύπου Ε1 το οποίο θα πρέπει να είναι ύψους μέχρι 20.000,00 € για να τύχουν του εν λόγω ευεργετήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 116/2011.