Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών κ. Ιωάννης Μαλτέζος εισηγούμενος το υπ’ αριθ. 2 θέμα της ημερησίας διατάξεως λέγει ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. ζ του Ν. 3852/2010 και αφού έλαβε υπόψη της σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με την υπ’ αριθ. 45/2011 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, τα κάτωθι:

ΆΡΓΟΣ:

1. Για τις Οικίες από 1,35 € το Μ2 παραμένει 1,35 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 3,15 € το Μ2, παραμένει 3,15 € το Μ2.

3. Για Στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης (από 1.000 τ.μ. έως 6.000 τ.μ.) από 2,70 €  το Μ2 παραμένει 2,70 € το Μ2.

4. Για Στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης (από 6.000 τ.μ. και άνω) από 1,88 € το Μ2 παραμένει 1,88 € το Μ2 (υποχρεωτικά όχι μεγαλύτερος του 60% του συντελεστή για τους στεγασμένους χώρους έως 1.000 τ.μ.).

5. Για μη Στεγασμένους χώρους (έως 1.000 τ.μ.) από 2,15 € το Μ2 παραμένει 2,15 € το Μ2.

6. Για μη Στεγασμένους χώρους (από 1.000 τ.μ. έως 6.000 τ.μ.) από 1,65 € το Μ2 παραμένει 1,65 € το Μ2.

7. Για μη Στεγασμένους χώρους (από 6.000 τ.μ. και άνω) από 0,63 € το Μ2 παραμένει 0,63 € το Μ2.

Οι προαναφερόμενες με αριθμό 3 έως και 6 κατηγορίες να ισχύουν για το σύνολο του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ

1. Για τις Οικίες από 0,65 € το Μ2 σε 0,75 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,20 € το Μ2 σε 1,35 € το Μ2.

ΜΥΛΟΙ

1. Για τις Οικίες από 1,15 € το Μ2 σε 1,30 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 2,94 € το Μ2 σε 3,15 € το Μ2.

ΚΙΒΕΡΙ

1. Για τις Οικίες από 1,15 € το Μ2 σε 1,30 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,84 € το Μ2 σε 2,05 € το Μ2.

ΑΝΔΡΙΤΣΑ

1. Για τις Οικίες από 0,40 € το Μ2 σε 0,45 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 0,41 € το Μ2 σε 0,45 € το Μ2.

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ

1. Για τις Οικίες από 1,10 € το Μ2 σε 1,20 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,40 € το Μ2 σε 1,55 € το Μ2.

ΝΕΑ ΚΙΟΣ

1. Για τις Οικίες από 1,48 € το Μ2 παραμένει 1,48 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 2,97 € το Μ2 σε 3,15 € το Μ2.

ΜΥΚΗΝΕΣ

1. Για τις Οικίες από 1,05 € το Μ2 σε 1,20 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,68 € το Μ2 σε 3,15 € το Μ2.

ΛΥΡΚΕΙΑ

1. Για τις Οικίες από 1,20 € το Μ2 σε 1,30 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 2,17 € το Μ2 σε 2,40 € το Μ2.

ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ

1. Για τις Οικίες από 0,80 € το Μ2 σε 0,90 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 0,80 € σε 0,90 € το Μ2.

ΑΛΕΑ

1. Για τις Οικίες από 0,80 € το Μ2 σε 0,90 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,00 € το Μ2 σε 1,10 € το Μ2.

Στην συνέχεια ο κ. Δήμαρχος λαβών το λόγο προτείνει την μείωση κατά 50% των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ., για τις εξής Κοινωνικές Ομάδες: 1)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, 2)ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, 3)ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, 4)ΤΥΦΛΟΥΣ 5)ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ και 5)ΑΠΟΡΟΥΣ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Αναγνώστου προτείνει να μην γίνει καμία αύξηση και όσον αφορά για την μείωση για τις κοινωνικές ομάδες που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος συμφωνεί.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ. Κωτσοβός λέγει ότι ανεξάρτητα από την ανάγκη του Δήμου για είσπραξη χρημάτων, λόγω της οικονομικής συγκυρίας να μη γίνει καμία αύξηση. Όσον αφορά για την μείωση για τις κοινωνικές ομάδες που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος συμφωνεί και τους όρους να τους καθορίσει η υπηρεσία με μια διαπαραταξιακή επιτροπή.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ν. Μπαβελή προτείνει να μην γίνει καμία αύξηση φόρων και να καταργηθούν στους ανέργους και στις κοινωνικές ομάδες που πρότεινε ο κ. Δήμαρχος.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, παρακαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω εξετέθησαν, και μετά από ευρεία διαλογική συζήτηση, μειοψηφούντος όλων των συμβούλων της αντιπολίτευσης (η κ. Ν. Μπαβελή ψήφισε να καταργηθούν οι φόροι στις ανωτέρω κοινωνικές ομάδες), οι οποίοι συμφωνούν για την μείωση κατά 50% για τις ανωτέρω κοινωνικές ομάδες,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού από 1-1-2011 και εφ’ εξής ως κάτωθι:

ΆΡΓΟΣ:

1. Για τις Οικίες από 1,35 € το Μ2 παραμένει 1,35 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 3,15 € το Μ2, παραμένει 3,15 € το Μ2.

3. Για Στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης (από 1.000 τ.μ. έως 6.000 τ.μ.) από 2,70 €  το Μ2 παραμένει 2,70 € το Μ2.

4. Για Στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης (από 6.000 τ.μ. και άνω) από 1,88 € το Μ2 παραμένει 1,88 € το Μ2 (υποχρεωτικά όχι μεγαλύτερος του 60% του συντελεστή για τους στεγασμένους χώρους έως 1.000 τ.μ.).

5. Για μη Στεγασμένους χώρους (έως 1.000 τ.μ.) από 2,15 € το Μ2 παραμένει 2,15 € το Μ2.

6. Για μη Στεγασμένους χώρους (από 1.000 τ.μ. έως 6.000 τ.μ.) από 1,65 € το Μ2 παραμένει 1,65 € το Μ2.

7. Για μη Στεγασμένους χώρους (από 6.000 τ.μ. και άνω) από 0,63 € το Μ2 παραμένει 0,63 € το Μ2.

Οι προαναφερόμενες με αριθμό 3 έως και 6 κατηγορίες να ισχύουν για το σύνολο του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ

1. Για τις Οικίες από 0,65 € το Μ2 σε 0,75 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,20 € το Μ2 σε 1,35 € το Μ2.

ΜΥΛΟΙ

1. Για τις Οικίες από 1,15 € το Μ2 σε 1,30 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 2,94 € το Μ2 σε 3,15 € το Μ2.

ΚΙΒΕΡΙ

1. Για τις Οικίες από 1,15 € το Μ2 σε 1,30 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,84 € το Μ2 σε 2,05 € το Μ2.

ΑΝΔΡΙΤΣΑ

1. Για τις Οικίες από 0,40 € το Μ2 σε 0,45 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 0,41 € το Μ2 σε 0,45 € το Μ2.

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ

1. Για τις Οικίες από 1,10 € το Μ2 σε 1,20 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,40 € το Μ2 σε 1,55 € το Μ2.

ΝΕΑ ΚΙΟΣ

1. Για τις Οικίες από 1,48 € το Μ2 παραμένει 1,48 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 2,97 € το Μ2 σε 3,15 € το Μ2.

ΜΥΚΗΝΕΣ

1. Για τις Οικίες από 1,05 € το Μ2 σε 1,20 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,68 € το Μ2 σε 3,15 € το Μ2.

ΛΥΡΚΕΙΑ

1. Για τις Οικίες από 1,20 € το Μ2 σε 1,30 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 2,17 € το Μ2 σε 2,40 € το Μ2.

ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ

1. Για τις Οικίες από 0,80 € το Μ2 σε 0,90 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 0,80 € σε 0,90 € το Μ2.

ΑΛΕΑ

1. Για τις Οικίες από 0,80 € το Μ2 σε 0,90 € το Μ2.

2. Για τα Καταστήματα από 1,00 € το Μ2 σε 1,10 € το Μ2.

Γ)Την μείωση κατά 50% των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ.,  στους: 1)ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, 2)ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, 3)ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, 4)ΤΥΦΛΟΥΣ 5)ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ και 5)ΑΠΟΡΟΥΣ.

Οι ανωτέρω θα προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 373/2008 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους και επιπροσθέτως αυτών θα προσκομίζουν και αντίγραφο εντύπου Ε1 το οποίο θα πρέπει να είναι ύψους μέχρι 20.000,00 € για να τύχουν του εν λόγω ευεργετήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 117/2011.

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη χειμερινή περίοδο

Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Θερμές Εργασίες |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Barbecue |

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο! | Αγροτικές Εργασίες |

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

Πλημμυρικά φαινόμενα | Οδηγίες Προστασίας στη Νοηματική

 

 

bannerDOA

Αναζήτηση

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Δήμου Άργους - Μυκηνών
KaPa Data Consulting
Στοιχεία Επικοινωνίας

τηλ.: 2106855245
email: info@kapaconsulting.gr
Κερκύρας 2, Μελίσσια Αττικής

Επιτροπή Ισότητας

epitropi-isotita

Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα

banner-ee-evropaika-ependytika-tameia-01


 

05112020-nafplio-espa

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές

 

ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Κτιρίων 2021

 

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000
dimos@argos.gr


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner