Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους – Μυκηνών κ. Ιωάννης Μαλτέζος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2011»

, δίνει τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Βασιλόπουλο ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος τον συνταχθέντα προϋπολογισμό από την Οικονομική Επιτροπή εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2011 και ανακοινώνει ταυτόχρονα την σχετική έκθεση επί του προϋπολογισμού 2011.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Αναγνώστου λέγει ότι, ο προϋπολογισμός έτσι όπως έχει συνταχθεί παρουσιάζει υπερεκτίμηση στα έσοδα και εάν δεν προσεχθεί στο σκέλος των εξόδων θα πέσει έξω. Θα πρέπει να μειωθούν οι υποστηρικτικές δαπάνες. Είναι πολύ χαμηλό το ποσό για την  επιμόρφωση των δημοτικών υπαλλήλων. Οι δαπάνες των συμβούλων θα πρέπει να είναι ανταποδοτικές. Δεν υπάρχει καμία εγγραφή ή ένδειξη για αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων. Τέλος λέγει ότι η παράταξή του θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ εκτός από της υποχρεωτικές δαπάνες και την μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα ψηφίσει ΥΠΕΡ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σ. Κωτσοβός λέγει ότι, ο προϋπολογισμός είναι εντελώς διαχειριστικός και δεν είναι καθόλου αναπτυξιακός και δεν έχει καμία προοπτική και για τον λόγο αυτό η παράταξή του θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ εκτός από την μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα ψηφίσει ΥΠΕΡ.

Η Δημοτικής Σύμβουλος κ. Ν. Μπαβελή διαβάζει στο σώμα από χειρογράφου τις θέσεις της για τον προϋπολογισμό το οποίο καταθέτει στο Προεδρείο.

Ο κ. Δήμαρχος στην συνέχεια λέγει ότι, ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη του νέου Δήμου Άργους – Μυκηνών καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτή η Δημοτική αρχή έχει ως βασικό της άξονα την διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. Τέλος ο κ. Δήμαρχος προτείνει να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2011 όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα όσα ανωτέρω εξετέθησαν και αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ., δια ψήφων:

25 ΥΠΕΡ ήτοι των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ι. Μαλτέζου, Θ. Βασιλόπουλου, Ν. Γκαβούνου, Ν. Νανόπουλου, Φ. Κολεβέντη, Β. Τάγκαλη, Π. Σχοινοχωρίτη, Α. Κουκουβέ, Α. Θωμόπουλου, Γ. Καραμήτσα, Δ. Κατσένη, Κ. Αδρακτά, Π. Παπαϊωάννου, Π. Μαρλαγκούτσου Ι. Τσίρου, Ι. Σκούμπη, Γ. Μαύρα, Π. Δούρου, Δ. Κρίγγου, Α. Λιβανού, Θ. Οικονόμου, Χ. Πετσέλη, Ι. Νώτη, Α. Μπαντανά και Η. Χατζηγεωργίου,

1 ΚΑΤΑ ήτοι της Δημοτικής Συμβούλου κ.κ. Ν. Μπαβελή και

14 ΛΕΥΚΩΝ ήτοι των  Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γ. Αναγνώστου, Κ. Γκαρκάσουλα, Σ. Λυκοσκούφη, Μ. Χρονοπούλου, Δ. Καραμάνου, Α. Τασσόπουλου, Γ. Σαρρή, Μ. Χασάπη, Δ. Σκούφη, Ι. Μαυρόγιαννη, Β. Κουτσούρη, Σ. Κουσκούκη (οι εν λόγω Δημοτικοί Σύμβουλοι ψηφίζουν ΥΠΕΡ για τους Κ.Α. που αφορούν τις υποχρεωτικές δαπάνες και την μισθοδοσία των υπαλλήλων) και Σ. Κωτσοβού και Δ. Πλατή (οι εν λόγω Δημοτικοί Σύμβουλοι ψηφίζουν ΥΠΕΡ για τους Κ.Α. που αφορούν την μισθοδοσία των υπαλλήλων),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2011 που εμφανίζεται συνολικά ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ: 33.790.849,66 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 750.000,00 €

ΕΞΟΔΑ: 33.040.849,66 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 33.790.849,66 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 164/2011.