Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


1. Περί εγκρίσεως του Ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Άργους – Μυκηνών, των Νομικών Προσώπων και της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2019 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2019 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
3. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί εκτελέσεως του έργου: «Επισκευή – Στατική ενίσχυση δημοτικού σχολείου Δαλαμανάρας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
5. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Κολυμβητηρίου Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
6. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
7. Επί του από 11-7-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή τελών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και ελεγχόμενης στάθμευσης ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
8. Επί του από 19-7-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή ενοικίων περιπτέρων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και διακοπή μίσθωσης αυτών» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
9. Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων σχολικού έτους 2018 - 2019 από τους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους - Μυκηνών, κατόπιν αιτήσεων γονέων – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
10. Περί εγκρίσεως πρακτικού επιτροπής επαναξιολόγησης για μείωση τροφείων σχολικού έτους 2018 – 2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
11. Περί εγκρίσεως πρακτικής άσκησης σπουδαστριών ΔΙΕΚ Άργους, ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, στους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
12. Περί εγκρίσεως αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής, για την συμπλήρωση – μερική τροποποίηση των υπ’ αριθ. 102/2018, 295/2018 & 339/2018 Α.Δ.Σ, αναφορικά με την επιβολή τροφείων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών και ρυθμίσεις για την καταβολή τροφείων για το σχολικό έτος 2019 - 2020 και εφεξής – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας 2017 και β)Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2018 – 2019 - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος