Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών»,

θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Έργο: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών»

Προϋπολογισμός: 79.984,17 €

Κ.Α.: 30.7323.026

CPV: 45233222-1

Ημερομηνία κλήρωσης: 24/9/2019, ώρα 10:15 π.μ.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Τεχνικών Έργων & Μελετών

Λαθουράκη Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός