Σας προσκαλούμε την 27 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Εγκριση δαπανών Εκπροσώπων Τ.Κ. και Προέδρων Δημοτικών κ΄ Τοπικών Κοινοτήτων ,από πάγια προκαταβολή.
2] Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δήμου Αργους-Μυκηνών και Γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό ετών 2019-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος