Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε την 08 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αριθμ. 2023 έτους 2019.
2] Εγκριση πρακτικού 3 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού << Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη
( γερανό) και ενός πολυμηχανήματος με εξαρτήματα >>.
3] Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού Νο2, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου: «Επισκευή-στατική ενίσχυση δημοτικού σχολείου Δαλαμανάρας»
4] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σε υπόθεση Εφεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου των : α) Ηλία Ι. Περεντέ, β) Ιωάννη Η. Περεντέ, και γ) Αλεξάνδρου Η. Περεντέ κατά της υπ΄αριθμ. 961/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικελιου Ναυπλίου επί αγωγής των ( μίσθωση κτιρίου Δημαρχείου ).
5] Εγκριση του υπ΄αριθμ. 16121/19-09-2019 πίνακα αμοιβής και δαπάνης της Δικηγόρου κας Μαρίας Τζώρτζη.
6] Εγκριση του υπ΄αριθμ. 16579/26-09-2019 πίνακα αμοιβής και δαπάνης του Δικηγόρου κου Μελισσινού Παναγιώτη.
7] Εγκριση του υπ΄αριθμ. 16172/20-09-2019 πίνακα αμοιβής και δαπάνης του Δικηγόρου κου Ντεβέ Αναστασίου.
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κρίγγος Δημήτριος.