Σας προσκαλούμε την 21 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αργους –Μυκηνών.
2] Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού από εντάλματα προπληρωμής με αριθμούς 1330/2018,1319/2019, 1835/2019,1719/2019.
3] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σύμφωνα με τα υπ΄αριθμ. 14-10-2019 Δ.Υ. ( 2 έγγραφα ) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργους-Μυκηνών, σε υπόθεση διαταγή πληρωμής 71/2019, 72/2019, του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών που αφορά προμήθεια υλικών από την εταιρεία << ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. >>
4] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σε υπόθεση Αίτησης Αναστολής εκτέλεσης της Ειρήνης χήρας Ιωάννου Πρέντζα , το γένος Μιχαήλ Κοζανίδη κάτοικος Αργους, κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου .
5] ] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Κλήση ΚΛ786/1-10-2019 , με αριθμ. καταχ. ΑΓ248/17-12-2018 και αριθμ. πινακίου 26 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου επί της αγωγής επτά (7) υπαλλήλων του Δήμου των κ.κ. 1) Μιχαήλ Λαδόπουλου , 2) Κωτσοβού Ανδριανής ,κ.λ.π.,κατά του Δήμου \
Αργους-Μυκηνών για την Λήψη επιδομάτων (εορτών ,αδείας).
6] Εγκριση του υπ΄αριθμ. 17792/14-10-2019 πίνακα αμοιβής και δαπάνης της Δικηγόρου κας Μπουκάρα Θεοδώρας.
7] Εγκριση του υπ΄αριθμ. 17207/04-10-2019 πίνακα αμοιβής και δαπάνης του Δικηγόρου κου Κωτσοβού Πέτρου.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος.