Σας προσκαλούμε την 23 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων

[Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση ( λόγω τρεχουσών υποχρεώσεων) προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:
1] Εγκριση του πρακτικού Νο 4 για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Αργους –Μυκηνών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος.