Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1. Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου».
2. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου».
3. Περί διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων, συνολικής αξίας 70.050,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, έγκρισης της υπ. αριθμ.60/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων.
4. Περί διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων, συνολικής αξίας 1.432.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, έγκρισης της υπ. αριθμ.62/2019 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων.
5. Περί διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Άργους, συνολικής αξίας 93.992,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, έγκρισης της υπ. αριθμ.63/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Άργους.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος