Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Εγκριση Δαπανών Εκπροσώπων Τ.Κ. και Προέδρων Δημοτικών κ Τοπικών Κοινοτήτων , από πάγια προκαταβολή του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3] Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος με το από 1/11/2019 Δ.Υ. έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
4] Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικού καταλόγους του Δημοτικού Φόρου 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν.2539/07 έτους 2007-2008 με το από 1563322/22-10/2019 Δ.Υ. έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
5] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19111/01-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Μπέγκου Κων/νου.
6] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19041/01-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Καλαλά Αναστασίου.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος