Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Περί εγκρίσεως ή μη των Πρακτικών Νο1, Νο 2 & Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 79647, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020 »
2] Περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 62/2019 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Εργων και μελετών του Δήμου μας που αφορά << την Προμήθεια επτά ( 7 ) απορριμματοφόρων >>
3] Επί της υπ΄αριθμ. 59/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, για τον ορισμό Πληρεξούσιου Δικηγόρου , προκειμένου να Γνωμοδοτήσει σχετικά , με την επαναχορήγηση η μη άδειας λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο << YAZ MUSIC HALL >> που βρίσκεται στην παραλιακή οδό Νέας Κίου – Ναυπλίου.
4] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19831/13-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Μπακόπουλου Ανδρέα.
5] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19512/08-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Μπουκάρας Θεοδώρας.
6] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19361/06-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Κωτσοβού Πέτρου.
7] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19802/12-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Αννας Ταιμπρή.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος