Σας προσκαλούμε την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω προθεσμιών εργασιών προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Επί της υπ’αρίθ. 8/2019 απόφασης της Κοινότητας Άργους σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.λ.π. λόγω τομής σε οδόστρωμα επί της παρόδου της οδού Νιόβης στην πόλη του Άργους.
2] Επί της υπ’αρίθ. 12/2019 απόφασης της Κοινότητας Άργους σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.λ.π. λόγω τομής σε οδόστρωμα στην θέση Κοκκινιά της Κοινότητας Άργους.
3] Επί της από 12-11-2019 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την κατάργηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Καρπετοπούλου [Εργατικές Κατοικίες] στην πόλη του Άργους.
4] Επί της από 21-11-2019 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την κατάργηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Φιλελλήνων και 25ης Μαρτίου στην πόλη του Άργους.
5] Επί του από 22-11-2019 εγγράφου της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής σχετικά με την υλοτομία ενός [1] δένδρου [Ακακία] στην Κοινότητα Άργους.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών