Στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12:15 έως 13:15 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου ή email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020

τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2020 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Προκαταβολές μισθών σε δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος και
4. Περί εγκρίσεως σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Χ. Πετσέλης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

 

Στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13:30 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου ή email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), με το παρακάτω θέμα:
Επί των: α)Από 22-5-2020 αιτήσεως του κ. Δημάρχου με θέμα: “Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID 19 και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν στον Δήμο Άργους Μυκηνών” και β)Από 25-5-2020 αιτήσεως του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολιτεύσεως με θέμα: “Μέτρα στήριξης υπέρ των επιχειρήσεων του Δήμου Άργους Μυκηνών που επλήγησαν από τον Κορωνοϊό (Covid-19)”.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος