Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Στις 15 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:


1] Οροι εκμίσθωσης χώρου αιγιαλού και παραλίας στην παραλία Δαλαμανάρας 50,00 τ.μ.
2] Περί έγκρισης όρων δανειακής σύμβασης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για
την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων .
3] Περί έγκρισης όρων δανειακής σύμβασης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για
την προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Μονάδας Ανακύκλωσης Απορριμμάτων.
4] Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2019.
5] α. Έγκριση του υπ’ αριθ.4 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Άργους –Μυκηνών έτους 2020»
β. Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον ΚΑΠΡΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΦΜ: 106256357 – Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΑΡ.ΓΕΜΗ 142732814000)
6] Παράταση της υπ΄αρίθμ.20SYMV006330556 2020-02-24 Σύμβασης που αφορά την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη (γερανό) και ενός πολυμηχανήματος με εξαρτήματα, Δαπάνης 215.345,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και ΦΠΑ 24% 51.682,80 ήτοι συνολικής δαπάνης 267.027,80 €.
Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ.8392/05-06-2020 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ORTENSPATH ELMO ΕΠΕ, ζητά την παράταση της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1γ του Ν.4412/2016 το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Προτείνεται η χορήγηση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών