Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική
συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των


αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με
τα παρακάτω θέματα:
1] Εγκριση Δαπανών Προέδρων Κοινοτήτων, από πάγια προκαταβολή του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού από ένταλμα προπληρωμής αριθμ. 1178 έτους 2020.
3] Περί εγκρίσεως όρων εκμισθώσεως δημοτικών ακινήτων κληρονομιάς Βορίδη του Δήμου Αργους –Μυκηνών.
4] Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας Νο1 για την ανάθεση του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών-2ο έργο»
5] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών
οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους»
6] Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε.
Άργους»
7] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών
οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας»
8] Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε.
Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας»
9] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών
οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κίου και Αχλαδοκάμπου»
10] Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε.
Λέρνας, Νέας Κίου και Αχλαδοκάμπου»
11] Παράταση της υπ ́αριθμ. 20SYMV006677407 2020-05-08 Σύμβασης που αφορά την προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων του Δήμου Αργους-Μυκηνών
δαπάνης 55.352,00 ε ( χωρίς ΦΠΑ) και ΦΠΑ 24% 13.284,48 ε ήτοι συνολικής δαπάνης 68.636,48 ευρώ.
Σύμφωνα με το υπ ́αριθμ. 9242/18-06-2020 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρίας Γ.ΜΑΡΑΣ
κ ΩΧ.ΝΤΑΦΛΟΣ Ο.Ε. , ζητά την παράταση της σύμβασης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1γ του Ν.4412/2016 ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται μετά
από σχετικό αίτημα του αναδόχου κσαι αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου
και το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο η μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Προτείνεται η χορήγηση παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες.
12] Περί αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Άργους
Μυκηνών από τους ΚΑΠ έναντι επιχορηγήσεως του Δήμου Άργους Μυκηνών.
13] Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να Γνωμοδοτήσει στην υπ ́αριθμ. 72/2020
Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου , που αφορά αμοιβές για εκτελεσθείσες εργασίες-
Υπηρεσίες, από την κα Μαρία Χαριτίδη του Βασιλείου.

14] Εγκριση του υπ ́αριθμ. 8791/12-06-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Αννας Τσιμπρή.
15] Εγκριση του υπ ́αριθμ. 9049/16-06-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Βασίλη Ηλιόπουλου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών