Στις 01 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Επικύρωση πρακτικού Δημοπρασίας για ενοικίαση απλής χρήσης χώρου αιγιαλού και παραλίας, Δήμου Αργους- Μυκηνών.
3] Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών, προκειμένου να Γνωμοδοτήσει στην υπ΄αριθμ 92/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου ,επί της αγωγής του κ. Σταυράκη Αθανασίου, κατοίκου Αργους , για αποζημίωση σε ζημιές που υπέστη στην επιχείρησή του.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών