Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό για τηνανάθεση εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας», θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.) της

παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Έργο: «Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας»
Προϋπολογισμός: 114.974,50 €
Κ.Α.:  30.7323.029
CPV: 45233222-1
Ημερομηνία κλήρωσης: 06/07/2020, ώρα 09:00π.μ.


Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Έργων & Μελετών


Λαθουράκη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός