Στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:


1] Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] « Επέκταση δημοτικού φωτισμού - έκδοση σχετικού εντάλματος προπληρωμής » 3] Εγκριση πρακτικού διαγωνισμού Νο 2 , κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου << Οδοποιία Δ.Ε.
Λυρκείας >>
4] Εγκριση πρακτικού Νο 3 ( αποσφράγισης , ελέγχου και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ) του συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την << προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για την αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου Δ.Ε Αργους ,( ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κολυμβητηρίου Αργους).
5] Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών, προκειμένου να Γνωμοδοτήσει επί της υπ ́. αριθμ.1883/2017 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αθηνών , για την καταβολή οφειλομένων, της
1. Χρυσούλας Ζαφειροπούλου – Πολυχρονοπούλου, συν δώδεκα ( 12 ) σχολικών φυλάκων του Δήμου Αργους- Μυκηνών.
6] Εγκριση δαπάνης του υπ ́αριθμ. 14668/09-09-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Κολικονιάρη Φανής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών