Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, έχει αναρτηθεί ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στις 16/9/2020 (κατόπιν εξέτασης των αιτημάτων θεραπείας) .
Επειδή μόνο ο γονέας δύνανται να γνωρίζει τον αριθμό αίτησής του και κλπ στοιχεία ,για τον λόγο αυτό οι γονείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2020-2021, που ήταν στους οριστικούς πίνακες και δεν τους είχε χορηγηθεί Voucher, ενδείκνυται, να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ( www.eetaaa.gr , paidikoi.eetaa.gr) στην ειδική εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα»  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXIS NET), προκειμένου να επιβεβαιωθούν εάν συγκαταλέγονται στους ωφελούμενους χορήγησης Voucher μετά την νέα ανακατάταξη των οριστικών
πινάκων ή όχι .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Μάρθα Κουργιαλά