Στις 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-


2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού
έτους 2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία
Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2018 - 2019» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
3. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση
παραρεμάτιας ζώνης Ξοβριού ποταμού» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
4. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 2502/22-6--2021 εγγράφου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αργολίδας με θέμα: «Πρόταση ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης» -
εισηγήτρια η κ. Σ. Σπανού.
5. Περί εγκρίσεως Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας -
εισηγήτρια η κ. Σ. Σπανού και
6. Λήψη απόφασης για σχεδιασμό, έναρξη και παραγωγική λειτουργία ενεργειακής
κοινότητας στο Δήμο Άργους – Μυκηνών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος