Στις 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)


«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί Τροποποίησης Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί έγκρισης Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 3 << Προμήθεια ενός ( 1 ) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10 Μ3 >>.
3] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο2, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση
φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας».
4] Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού Νο 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού της εργασίας «Ναυαγοσωστική
κάλυψη παραλιών Δήμου Άργους – Μυκηνών ετών 2021 και 2022»

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών