Στις 30 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με το παρακάτω θέμα:
1] Α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια
Φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής επαγωγής για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού >>
συνολικού προϋπολογισμού 12.400.00,00 ευρώ.
Β) Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού
Γ) Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών