Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 εως 11:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό με την εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 , λόγω του ότι η εκπονήσεις πολεοδομικών μελετών είναι χρονοβόρες και δύσκολες όπως επίσης είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικές σ' άλλες μελέτες, όπως π.χ. στην μελέτη ανάπλασης του Ο.Τ. Γ 286 , στην κυκλοφοριακή πρόσβαση στον Μέγα Αλέξανδρο κ.λ.π. , με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1 ο : «Παραλαβή των μελετών της Α΄ και της Β΄ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: "Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών (πράξεων αναλογισμού κ.λ.π.) περί διανοίξεων δημοτικών οδών
εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Άργους"».
ΘΕΜΑ 2 ο : « Έγκριση υψομετρικής μελέτης στο ΟΤ. 138Β, 137, 137 Α , 138, 138Β, 119, βάσει του υπ’αριθ.726/11.06.21 Ενημερωτικού Σημειώματος της Δ/νσης Δόμησης, Περιβ/ντος, Καθ/τας &
Πρασίνου-Τμήματος Δόμησης του Δήμου Αργους-Μυκηνών, επί της αιτήσεως της Γεωργίας Λυγγίτσου, Ελένης Σαρρή, Σωτηρίου Μποζιονέλου».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών