Στις 12 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:3 0 π.μ εως 11:30 π.μ.) σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος


Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Παράταση της υπ ́αριθμ.21SYMV008002997 2021-01-13 σύμβασης που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, συνολικής δαπάνης 74.214,00 ευρώ.
2] Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης σύμβασης της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Άργους – Μυκηνών ετών 2021 και 2022.

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών