Στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)


«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Εγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αργους –Μυκηνών οικονομικού έτους 2021.
2] Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Α και Β Τριμήνου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.
3] Εγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών Οικονομικού έτους 2021.
4] Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών οικονομικού έτους 2021.

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών