Στις 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00 έως 15:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3- 2020 τεύχος Α -

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως της Α ́ και της Β ́ 2021 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2021 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Άργους – Μυκηνών και Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2021 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Περί κατανομής ποσού 123.700,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.
7. Περί υποβολής αίτησης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας για την έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ (ΛΑΡΙΣΑ)”– εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
8. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.852/25.06.2021 εγγράφου της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου - Τμήμα Δόμησης του Δήμου Άργους - Μυκηνών περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί αιτήσεως κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου - εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
9. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 802/28.06.2021 εγγράφου της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου - Τμήμα Δόμησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί αιτήσεως κ.κ. Γρηγορίου Παπαδιά, Βασιλικής Κώρου, Παγώνας Κώρου κ.λ.π. - εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
10.Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου 2021» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12.Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

13.Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
14.Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων με τροφεία και μέσω ΕΣΠΑ από τα τμήματα των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για το μήνα Ιούλιο, σχολικού έτους 2020 - 2021 - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος