Σας προσκαλούμε  την 12η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  από 09:30 εως 10:30 σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος,ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου)σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό  με την  εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021,  με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:«Παραλαβή αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΕ
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ (ΛΑΡΙΣΑ)” και έγκρισή της από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία Αργολίδας».

ΘΕΜΑ 2ο :« Ενημερωτικό Έγγραφο της  Δ/νσης  Δόμησης, Περιβ/ντος, Καθ/τας & Πρασίνου-Τμήμα  
                    Δόμησης του Δήμου Αργους-Μυκηνών με αριθ.πρωτ. οικ852/25.06.2021  περί  άρσης  
                    ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί αιτήσεως κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου ».       

ΘΕΜΑ 3ο:« Ενημερωτικό Έγγραφο της  Δ/νσης  Δόμησης, Περιβ/ντος, Καθ/τας & Πρασίνου-Τμήμα  
                    Δόμησης του Δήμου Αργους-Μυκηνών με αριθ.πρωτ. οικ. 802/28.06.2021 περί άρσης
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί αιτήσεως κ.κ. Γρηγορίου Παπαδιά, Βασιλικής Κώρου,    
                    Παγώνας Κώρουκ.λ.π.».   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών