Στις 03 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτικλή συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος


Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί 3ης αναμόρφωσης –τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ της Αρχικής σύμβασης , του 1ου ΑΠΕ της 1ης Σ.Δ. και του 2ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου << Διαμόρφωση –Συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας >>.

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών