Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Στις 09 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική
συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 09:00 π.μ εως 10:00 π.μ.) σύμφωνα με τις


διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018)
και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Λήψη Απόφασης επί αίτησης αναστολής διαγωνιστικής διαδικασίας σε συνέχεια της προδικαστικής
προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ) ΑΕΠΠ 1555/03-08-2021 του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία
«ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο «ENERGY PLUS»
Θέμα 2ο: Λήψη Απόφασης επί αίτησης αναστολής διαγωνιστικής διαδικασίας σε συνέχεια της προδικαστικής
προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ) ΑΕΠΠ 1556/03-08-2021 του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία
«ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ FM Α.Ε.»

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών