Στις 17 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 09:00 π.μ εως 10:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Λήψη Απόφασης – Έγγραφες Απόψεις επί της προδικαστικής προσφυγής με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
(Γ.Α.Κ) ΑΕΠΠ 1556/03-08-2021 του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ FM
Α.Ε.»
Θέμα 2ο: Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 135127 «Προμήθεια
φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής επαγωγής για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου
Άργους - Μυκηνών» (αρ.πρωτ.διακήρυξης 10541/08-07-2021)

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών