Στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί Τροποποίησης Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί έγκρισης δαπανών Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Αργους-Μυκηνών από πάγια προκαταβολή.
3] Περί Διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών τροφείων βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών σχ. έτους 2021-
2022,λόγω διαγραφής νηπίου».
4] Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Κληρονομιάς Βορίδη.
5] Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης λόγω παράτασης της πράξης συγκρότησης και λειτουργίας του
κέντρου κοινότητας και της πράξης συγκρότησης και λειτουργίας του κέντρου κοινότητας και της κινητής
μονάδας στο Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.
6] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο2, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου «Οδοποιία
Κοινότητας Κεφαλοβρύσου 2021».
7] Έγκριση του Πρακτικού Νο2, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Αγίου
Νικολάου».
8] Εγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο1, του έργου << Οδοποιία Δ.Ε.Λυρκείας 2021 >>.
9] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την
ανάθεση του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας -2ο έργο».
10] Αποδοχή κληρονομίας του αποβιώσαντος Χατζηπέτρου Κωνσταντίνου του Δημητρίου, στην πρώην Κοινότητα
Νέας Κίου και ήδη Δήμο ́Αργους-Μυκηνών, σύμφωνα με τα με αριθ.2540/2-11-1978 πρακτικά δημοσιεύσεως
διαθηκών, του Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
11 ] Αποδοχή κληρονομίας της αποβιωσάσης Κωσταντοπούλου Θεώνης του Γεωργίου και της Αικατερίνης,
σύμφωνα με τα με αριθμό 173/2014 και 174/2014 πρακτικά δημοσίευσης διαθηκών του Ειρηνοδικείου ́Αργους .
12] Αποδοχή δωρεάς εν ζωή της κας Καπετάνου Ζαχαρούλας (ΑΦΜ:070845548) κατοίκου ́Αργους, οδός
Μακαρίου αριθ.20, ενός ακινήτου της στον Δήμο ́Αργους-Μυκηνών, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ηρακλέους
(Ο.Τ 87) και περιγράφεται με τα στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Α) με ΚΑΕΚ 020090217069, στο από 1-10-2021 τοπογραφικό
διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού κ.Ευαγγέλου Κωστάκη.

13] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ναυπλίου, προς αντίκρουση της με αρ. κατ. ΤΜ/755/22-09-2021 αγωγής Κτηματολογίου, η οποία ασκήθηκε
από την Αικατερίνη Κατσαλούλη του Ιωάννη και της Βασιλικής κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών.

14] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργους κατά
τη δικάσιμη της 11-01-2022 , προς αντίκρουση της από 09-11-2021 και με αρ.κατ. Μ11/2021 αγωγής της
εταιρείας με επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΒΟΥ Ε.Ε κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών