Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:45 έως 14:15 θα πραγματοποιηθεί
τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της


πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της
ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ' αριθ. 163/29-5-
2020, 426/13-11-2020 και 68/6-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω
θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2021
– εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί χορηγήσεως άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί μεταβιβάσεως επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος και
4. Περί εγκρίσεως της υπ' αριθ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Κληρονομίας Βορίδη –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

 

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 14:30 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί

τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της

πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως

το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της

ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-

2020, 426/13-11-2020 και 68/6-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το παρακάτω

θέμα:

Περί εγκρίσεως Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Άργους –

Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 – εισηγητής κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος