Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:45 σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου από 08:45 εως 09:15)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ


(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με το παρακάτω
θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
: Περί Προσωρινής έγκρισης εισόδου-εξόδου για υφιστάμενη εγκατάσταση με δραστηριότητα << Βιοτεχνία Παραγωγής χυμών ,σιροπιών και συμπυκνωμένων χυμών >>, ιδιοκτησίας Π. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΚΕ ,εκτός οικισμού Δαλαμανάρας στη θέση << Κουφώματα >> η << Γενναίου >> η << Κολοκοτρώνη >>του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί της Δημοτικής οδού.
ΘΕΜΑ: 2ο :Περί Γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος –δικαιώματος διέλευσης υπογείων καλωδίων, κατόπιν αίτησης της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AEBE

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών