Στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:15 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 09:15 π.μ εως 09:45 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί Απαλλαγής υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί Απαλλαγής πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2021 Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 3 (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) της προμήθειας «Προμήθεια
Φωτιστικών Σωμάτων Μαγνητικής Επαγωγής για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού
Δήμου Άργους-Μυκηνών».

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών