Στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 14:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5- 2020, 426/13-11-2020 και 68/6-12-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί προσωρινής έγκρισης εισόδου-εξόδου για υφιστάμενη εγκατάσταση με
δραστηριότητα «Βιοτεχνία Παραγωγής χυμών,σιροπιών και συμπυκνωμένων χυμών»
ιδιοκτησίας Π.ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΚΕ,εκτός οικισμού Δαλαμανάρας στη θέση «Κουφώματα»η
«Γενναίου» η «Κολοκοτρώνη»του Δήμου Άργους-Μυκηνών και επί Δημοτικής οδού-
εισηγήτρια η κ. Μ.Λαθουράκη και
2. Περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους-Μυκηνών έτους 2022-εισηγήτρια
η κ. Μ.Λαθουράκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος