Στις 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργους-Μυκηνών για την θητεία
από 09-01-2022 έως 31-12-2023.
2] Περί αναμόρφωσης-Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022 ΝΠΔΔ με διακριτικό τίτλο Κοινωνική Μέριμνα
& Αθλητισμός Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3] Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Άργους-Μυκηνών με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Εκπόνηση του
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Άργους-Μυκηνών» και έγκριση Σχεδίου
Προγραμματικής.
4] Εγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού Νο 1 και Νο 2 για την Προμήθεια δύο ( 2 ) απορριμματοφόρων οχημάτων.
5] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο2, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε.
Λυρκείας 2021»
6] Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το
έτος 2022».
7] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 4 (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου), ανάδειξη
οριστικού αναδόχου, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Φωτιστικών
Σωμάτων Μαγνητικής Επαγωγής για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού Δήμου Άργους-
Μυκηνών»
8] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών, σε υπόθεση αίτησης –κλήσης
της Αγγελικής Αναγνωστοπούλου κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργους
με δικάσιμο στις 24-01-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών