Στις 08 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 10:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί διαγραφής οφειλών από παράβαση Κ.Ο.Κ. και δημοτικών τελών από Δ.Ε.Η. του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί καθορισμού τελών άρδευσης για το οικον. έτος 2022 και εφεξής του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3] Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού Νο 3 για την << Προμήθεια δύο ( 2 ) απορριμματοφόρων οχημάτων >>.
4] Περί έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού Νο 6 της Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης σύμβασης για την
εκτέλεση του έργου << Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Αργους-Μυκηνών και των Νομικών
Προσώπων του >> Ομάδα Γ (Λιπαντικά).
5] Περί αποδοχής ή μη αιτήσεων αποφοίτων ΙΕΚ της ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων για την
πραγματοποίηση 6μηνης Πρακτικής άσκησης στους Παιδικού/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ/νσης Παιδικών
Σταθμών του Δήμου μας.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.