Στις 18 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, λόγω συζήτησης σε Δικαστήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα ώστε να κατατεθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ: 433911/23.12.2021 (AΔΑ Ψ2ΦΨ7Λ1-1Υ3) πράξης Περί Υπαγωγής

σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις για το έργο «Αγωγός μεταφοράς νερού από νέα υδρευτική γεώτρηση στους Καλλιανους έως το
εξωτερικό υδραγωγείο Κορίνθου στην Γιδομανδρα» από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Κορίνθου, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 09:00 π.μ εως 09:30 π.μ.) σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με το παρακάτω θέμα:
1] Περί Ορισμού Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών για την Κατάθεση Αίτηση Ακύρωσης &
Αίτησης Αναστολής Μετ’ Αιτήματος Προσωρινής Διαταγής Ενώπιον του ΣτΕ»

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.