Την 1 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 15:00 έως 16:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ

55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ. 75/21-2-2022
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί εγκρίσεως της Δ ́ 2021 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Επί του από 24-2-2022 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Μείωση ενοικίου περιπτέρου» - εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
3. Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής στα Πλαίσια Προσωρινής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Μουσικό Σχολείο Αργολίδας,
β)Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου – 2 ο έργο, γ)Διαμόρφωση – Συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και δ)Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
5. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Αγίου Νικολάου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου
Άργους - Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Εργασίες σε ρυμοτομούμενα (σχετ. η υπ’ αριθ. 6/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
10. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
11. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
12. Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και
13. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες – εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος