Στις 01 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ

55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί ψήφισης της τριμηνιαίας έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ ́τριμήνου έτους
2021 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού –έκδοση σχετικού εντάλματος προπληρωμής.
3] Περί αποδοχής ή μη αιτήσεως απόφοιτης Δ.ΙΕΚ Άργους ειδικότητας Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων για την
πραγματοποίηση Πρακτικής άσκησης στον 2ο Παιδικό Σταθμό Άργους της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου
μας.
4] Περί έγκρισης οριστικής μελέτης Οδοποιίας που αφορά στη βελτίωση της οδού πρόσβασης στον ΣΜΑ Αργολίδας
στη Νέα Κίο του Δήμου Αργους-Μυκηνών.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.