Στις 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (στην αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος») για τους συμμετέχοντες Δημοτικούς Συμβούλους που είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, για όσους δεν είναι πλήρως

εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Κ.Δ.Κ., του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με την υπ’ αριθ.
75/21-2-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί εγκρίσεως και ψηφίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους –
Μυκηνών οικονομικού έτους 2022 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου
Άργους – Μυκηνών έτους 2022 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος