Στις 08 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, οικονομικού έτους 2022, έπειτα από την
ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αρίθμ. 27/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 2647/25-02-2022 γνώμη του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
2] Κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Άργους-Μυκηνών έτους 2022.
3] Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για καταβολή ΚΤΕΟ Οχημάτων του Δήμου Αργους-,Μυκηνών.
4] Επί της υπ ́αριθμ. 2777/24-02-2022 αίτησης του κου Χριστόπουλου Ευαγγέλου του Θεοφάνη ,Ηλεκτρολόγου
κάτοικο Βρουστίου.
5] Περί πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 2023-2026, σύμφωνα με το Ν.4590 { ΦΕΚ } και
την υπ ́αριθμ, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/78/οικ.2689/21-2-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.