Στις 10 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων μειώθηκε ο χρόνος υλοποίησης της τρέχουσας σύμβασης και προκειμένου να μην λήξη η σύμβαση επισπεύδουμε την διαδικασία διενέργειας του τρέχοντος διαγωνισμού προκειμένου να

εκκινήσουμε νέα προβλεπόμενη διαδικασία ), τηλεφωνικώς μεταξύ 11:00 π.μ εως 11:30 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με το παρακάτω θέμα:
1] Έγκριση πρακτικών Νο1 διαδικασίας σύναψης σύμβασης της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Άργους – Μυκηνών για τα
έτη 2022 και 2023» Ομάδα Α ( Καύσιμα κίνησης ).

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.