Στις 15 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής.
2] Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογ/μου από ένταλμα προπληρωμής αριθμ. 467 έτους 2022.
3] Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου << Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου Μονάδας Διαλογής Απορριμμάτων >> προϋπ/σμού 168.513,84 ευρώ ,( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ).
4] Περί έγκρισης Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 4 για την Προμήθεια δύο ( 2 ) απορριμματοφόρων οχημάτων.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.