Στις 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ

55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί εγκρίσεως ή μη των Πρακτικών Νο 1, Νο 2 & Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ: 154849 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ για τα έτη 2022-2023 »
2] Περί Αποδοχής ποσού 49.600,00 ευρώ ως επιχορήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
–Πράσινο ταμείο για την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα << Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου
Β ́Πρόσκλησης τηε δράσης Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο ) >>.
3] Περί Τροποποίησης Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών έτους 2022.
4] Α. Αποδοχή των όρων της με Α.Π :οικΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/143 – 28.02.2022 (ΑΔΑ:665Ψ4653Π8-ΡΣΝ)
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα« ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από
το έργο «(Sub. 1 –16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου
χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - , που είναι
ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα
1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση (εφεξής
ονομαζόμενο Πρόγραμμα).
Β. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU, σύμφωνα με την ανωτέρω
Πρόσκληση.
την Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων των προτάσεων
και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή τους.
5] Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Αργους-Μυκηνών οικονομικού έτους 2022.
6] Περί υποβολής πρότασης και αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «Φιλόδημος II» για το έργο «Κατασκευή
Κλειστού Γυμναστηρίου Άργους».--

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.